Lekplatsens utformning

 

Lämplig plats

Lekplatsen ska vara lätt att hitta och komma till, men bör också vara på ett säkert avstånd från vägar eller andra trafikerade områden.

Många barn med funktionsnedsättning har svårigheter att reglera sin kroppstemperatur.
Både sol och skugga behöver finnas på en lekplats, även vindskydd. Toaletter behövs i nära anslutning till lekplatsen, särskilt med tanke på barn med mag- och tarmproblem. Parkering i närheten är också viktigt. Dricksvatten och belysning är viktiga bekvämligheter som är ett stort plus om det redan finns. Det underlättar om alla dessa delar redan finns i närheten i parken när man väljer plats för lekplatsen.

 

Lämplig plats för lekplatser | HAGS

Underlag

Ytan spelar stor roll för att göra din lekplats tillgänglig, därför är det viktigt att du väljer rätt underlag. Ett tips är att besöka olika lekplatser med olika ytbeläggningar och testa ytorna, om möjligt, med barn och vuxna med nedsatt syn och rullstolar eller andra hjälpmedel. Då kommer förståelsen för vilken ytbehandling som fungerar bra var och varför att öka.

Ytor måste uppfylla EN 1176 och EN 1177 standarderna. De bör också vara lämpliga för avsedd användning, vägar måste byggas av material som förblir användbara under hela året, fallutrymmen måste ha ytbeläggningsmaterial som är lämpliga, etc.

Löst material, gropig och ojämn yta verkar inte bra när det gäller tillgänglighet men med tanke på dess höga lekvärde för barn med olika förmågor, bör man inte helt utesluta användningen av dem på lekplatsen.

 

Underlag till lekplatser | HAGS

Entréområdet

Ibland vill man ha möjlighet att förbereda sig på det man snart ska uppleva. Detta är särskilt viktigt för personer med autism.

Skyltning på plats och webb-baserad information, kan vara till stor hjälp för att bekanta sig med lekplatsen, hur det ser ut, alla aktiviteter man kan göra, var man kan ha picknick mm innan man kommer in på lekplatsen.
 
Om man planerar ett stort lekområde är det bra att ha en översiktskarta på området vid entrén som dessutom visar de olika lekkomponenterna. På så vis kan alla förbereda sig efter eget behov.

Entrén till en lekplats | HAGS

Markerad väg

En markerad väg genom lekområdet ger användarna möjlighet att förbereda sig på vad platsen innehåller innan de börjar leka. Den markerade vägen kan fungera som en säker zon som barn lätt kan gå gå till och vila på innan de är redo att leka igen. Vägen kan antingen omge lekzonerna eller placeras som en central ryggrad mellan zonerna. 

Den markerade vägen ska ha ett stabilt underlag, vara tillgänglig, jämn och förutsägbar. Den ska vara tillräckligt bred för att två personer som använder hjälpmedel enkelt kan passera varandra, hållas fri från hinder och ha fri sikt längs hela vägen.

 

Markerad väg på lekplats | HAGS

Maximal översikt

Utforma lekplatsen så att föräldrar eller vårdnadshavare har lätt att se var deras barn är. När det finns många lekzoner är översikten än mer viktig.

 

Vägvisare/Hitta vägen

För att alla ska hitta i området behövs tydlig vägvisning:

  • Gör en taktil karta över området för personer med nedsatt syn och för dem som inte kan läsa
  • Använd skyltar för att visa vägen till specifika platser i lekrummet.
  • På stora lekplatser kan man överväga att använda ljud för olika zoner
  • En design med tydligt markerade vägar underlättar för besökarna att förstå var de befinner sig och hur de ska gå för att komma dit de vill.

Vägvisare på tillgänglig lekplats | HAGS

Att använda färg för att visa väg och för säkerheten

Använd gärna kontrasterande färger mellan utrustning och den markerade vägen. Att använda olika färger på ytbeläggningen, som en färg på islagsytan och en annan utanför islagsytan, hjälper barnen att avgöra vad som kan hända var. Mönster och texturer gör det enklare att skilja mellan färger, speciellt för någon som är färgblind.

 

Använd färg på tillgängliga lekplatser | HAGS

Välja utrustning

Tänk på följande faktorer när du väljer utrustning för den tillgängliga lekplatsen:

  • Placera utrustning och funktioner i olika höjder. Forskning visar att det inte räcker för ett barn att se, de måste också kunna känna på föremål för att bli engagerade. De ska kunna leka med lekfunktionerna för att få en taktil upplevelse. Det är viktigt att barn kan nå och röra vid lekredskap, funktioner och omgivningen eftersom det ökar ett barns engagemang.
  • Ha t.ex. lekpaneler, teleskop, redskap för vatten & sandlek i olika höjder. Då kan barn med olika räckvidd, vara med och leka.
  • Använd fler av samma redskap i olika höjder installera till exempel två teleskop där det ena är högre än den andra. 
  • Se till att barnen som använder rullstol når lekutrustning och funktioner när de sitter bredvid eller under dem

 

Välj lekutrustning till tillgänglig lekplats | HAGS

Erbjud barnen lek högt upp

Barn älskar upplevelsen av höjder, därför är det viktigt att erbjuda dem möjligheter att leka på olika höjder när man utformar en lekplats för alla. Att vara högt, över allt och alla, ger en annan upplevelse av allt man ser och kan även ge en känsla av prestation och förundran. En del barn får sällan denna upplevelse av höjd eller perspektiv i deras vardagliga liv.

Välj funktioner med stort lekvärde på plattformen högst upp, som kan användas av barn med olika förmågor, till exempel periskop, musikinstrument, lekpaneler. Om det är möjligt, gör den högsta rutschbanan tillgänglig genom ramper eller en markerad gång. Lägg till aktiviteter längsmed vägen att göra förutom att åka rutschbanan.

Se till att aktiviteterna placeras på olika höjder inom allas räckvidd, redskap som periskop, talrör, musik eller annan aktivitet för hörselträning, linor för att skicka saker upp och ner, aktivitetspaneler som uppmuntrar till lek om och om igen etc.

Lekutrustning på olika höjder | HAGS

Varierad utmaning på samma plats

Gruppera liknande typer av utrustning i samma område med varierad utmaning till exempel balansera, klättra, snurrlek eller att gunga. Detta stimulerar lek tillsammans.

Välj utrustning eller funktioner med varierande utmaningar så att barn med olika förmågor kan leka med dem. När de klarar en nivå eller typ av utmaning har de möjlighet att fortsätta och öka svårighetsgraden.
 
UniMini och UniPlay är bra exempel på lek sida vid sida. Här kan man sätta ihop en lekställning med golv i olika nivåer som är anslutna till klätterlek med olika svårighetsgrad, från lätt till svårt.

 

Sittplats nära rutschbanan

Placera en sittplats nära slutet på rutschbanan så att det finns någonstans att vänta om en rullstol- eller annat rörelsehjälpmedel behöver hämtas.

Roliga lekställningar till förskolor och skolor | HAGS

Använd olika färger på lekredskapen

Förutom att använda färg på ytbeläggningen är det också bra när det används på lekredskap för att öka kontrasten för barn med nedsatt syn. Det kan hjälpa dem att se hur lekställningen ser ut.
 
Tänk igenom färger noggrant för att undvika överstimulering eller förvirring. Se vilka färger som används i den övergripande designen, till exempel dämpat, naturligt, pastell, svartvitt, och kontrasterande.
 
Glänsande reflekterande ytor bör undvikas eftersom de kan förvirra personer med nedsatt syn. Försök att välja material som är matt hellre än glansigt.
 
Olika våningar och trappor, bör ha varierade färger för att visa var barnet ska gå. Dessutom ska handtag och räcken ha en färg som ger kontrast mot bakgrunden, till exempel är gult en bra färg.

Lekutrustning till förskola och skola | HAGS

De coolaste redskapen bör vara tillgängliga

Försök att få lekplatsens “coolaste” aktivitet är tillgänglig och nåbar för alla. Använd inte något som utesluter eller delar upp barnen. Se över de aktiviteter som valts för lekområdet och identifiera den som skapar mest spänning för barn. Se till att det lekredskapet är tillgängligt så att så många som möjligt kan leka där. 
 
Exempel: Låt den mest spännande rutschbanan har anslutande ramper och möjlighet att lätt förflytta sig. Ett nät som är lätt att använda på marknivå och sedan blir mer avancerat ju högre upp man kommer. Vattenlek som engagerar alla barn.

Lekutrustning till lekplatser | HAGS

Behov vid olika funktionsnedsättningar

Varje funktionsnedsättning har ett stort spektrum, två personer med samma diagnos kan ha olika behov. Följande innehåll har därför en del generaliseringar. Funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga och ofta kan olika behov krocka. 
 
Vi har med kortfattad information om några av de vanligaste funktionsnedsättningarna och förslag på lekredskap som kan vara bra att använda.
 
Kom ihåg att varje barn har styrkor, svagheter, saker de tycker om och inte uppskattar. Ta reda på vad barnen som ska använda den här lekplatsen gillar och behöver, och vad de söker efter på en lekplats.

Rörelsenedsättning

(Cerebral pares (CP; förlamning genom hjärnskada), reumatism, ryggmärgsbråck, spasticitet (oförmåga att kontrollera sina rörelser; spontan reflexaktivitet i musklerna vid ryggmärgsskador).

Rörelseförmågan hos barn med rörelsenedsättning kan vara helt eller delvis förändrad. Det är viktigt att barn med viss rörelseförmåga får möjlighet att röra på sig och träna upp förmågan. De mår bra av kroppsupplevelser – gunga, studsa, vicka, rutscha, rulla. Tänk på att ha markbeläggning som fungerar för hjälpmedel på hjul. Använd ramper med kant och rätt lutning. Barn med rörelsenedsättning behöver komma nära lekredskap, t ex sandlådan. Barnen mår bra av kroppsupplevelser - gunga, studsa, vicka, rutscha eller rulla. Exempel på populära produkter är Stratus gruppgunga & Trampoliner

 

Lekplatser för personer med rullstol | HAGS

ADHD

(Attention Deficit Hyperactivity Disorder).
 
Barn med ADHD har svårt att fokusera och koncentrera sig på en specifik uppgift, särskilt om de tycker uppgiften är ointressant. De har ofta hög aktivitet och impulsivitet och har svårt att klara krav och förväntningar. De kan bli störda av röriga och stökiga miljöer och därför är det viktigt med en tydlig lekplats, gärna uppdelad i öar. Det är bra med aktiviteter som har tydliga mål, en klar struktur och som medför spänning.
 
Välj aktiviteter där man får använda kroppen, leka låtsaslekar och vara i naturen. Utforma en lekplats med många öppna, gröna utrymmen. Forskning visar också att 30 minuters träning kan hjälpa barn med ADHD att fokusera och hantera sitt humör. Exempel på populära produkter: Klätterlek

Intellektuell funktionsnedsättning 

(Downs syndrom, fosterskada, förlossningsskada, sjukdom, olycka).
 
Svårigheterna kan variera mycket från person till person. Barnen kan ha flera funktionsnedsättningar samtidigt. De leker högre upp i åldrarna och därför behövs lekredskap som är stora nog för en vuxen kropp. Det är bra med lekredskap som är tydliga och enkla att använda och som stimulerar flera sinnen. Det tar ofta längre tid att förstå, att lära sig nya saker, att uttrycka känslor och tankar. Tänk på att använda redskap som ger fysisk och sensorisk stimulans och som inspirerar till samarbete. 

Lekprodukter till skola och förskola | HAGS

Synnedsättning

(Medfött eller orsakad genom olycka eller sjukdom. Ljuskänslighet, sakna mörkerseende, begränsat synfält, nedsatt synskärpa, helt blind).
 
Barn med synnedsättning behöver en tydlig och anpassad miljö för att känna sig trygga och kunna orientera sig. Genom att gång på gång få känna, prova och öva i leken utvecklar barnen sin förmåga att behärska lekredskapen och lekplatsen. En visuellt och taktilt väl anpassad miljö gör uteleken möjlig för barn med synnedsättning. Lekplatsen kan bli en av de viktigaste mötesplatserna för att öva samspel med andra. 

Kontrastfärger och taktil märkning på lekredskap och inhägnader är bra hjälpmedel för barn med synnedsättning. Tänk på att ha markerade nivåskillnader vid t ex trappor.

Belysning som används behöver vara tillräckligt stark, men får inte vara bländande. Det är bra med extra belysning vid t ex sandlåda och klätterställning. En informationstavla med taktil bild på området är ett bra hjälpmedel att ha vid entrén till lekplatsen.

Gult är en färg som ofta kan ses av personer med nedsatt syn.  Använd inte mörka färger som ett mönster på markytan eftersom de kan uppfattas som hål. Använd färger med stor kontrast mellan den markerade vägen och redskapen. Undvik blanka och reflekterande ytor.

Lekprodukter till lekplatser | HAGS

Autism

Barn med autism kan ha svårt att förstå hur man använder lekredskapen, särskilt när det behövs samarbete och samspel i leken. Leken underlättas av en lugn lekmiljö, gärna avskild, bullerfri och avgränsad med staket. Visuella och taktila anpassningar kan ge mer trygghet, bättre överblick och säkrare orientering. Barn med autism kan behöva kontinuerligt stöd av vuxen i sin närhet. Välj aktiviteter som stimulerar sensoriska upplevelser och som tränar balans och rumsuppfattning. 

Lek för alla | HAGS

Hörselnedsättning

(Allt ifrån knappt märkbar till grav skada).
 
Barn med hörselnedsättning är mer beroende av visuell information. Trafikbuller, många röster och plötsliga ljud är störande för barn med hörapparat. Starka ljud och vibrationer som känns i kroppen kan vara inspirerande och spännande för döva barn. 
 
Ofta har barn med hörselnedsättning eller dövhet svårt med balansen och behöver extra mycket träning och lek för sin motoriska utveckling. Rutschbanor som skapar statisk elektricitet är inte bra för barn med cochleaimplantat.

 

 

Mag- och tarmproblem

(IBS, Inflammatoriska tarmsjukdomar - Chrons, Ulcerös colit, födoämnesintolerans).

För barn med mag- och tarmproblem är det viktigt med närhet till toalett. Bänkar ger möjlighet till vila om barnen mår dåligt.

 

Picknickbord vid lekplatsen | HAGS

Barn och unga berättar

Se filmer från Specialpedagogiska skolmyndigheten om hur barn och unga upplever tillgängligheten i skolmiljön. Syftet är att lyfta fram hur bristande tillgänglighet – kan ta sig uttryck i miljön och leda till att funktionshinder uppstår.

Se filmerna

 

 

Mamma och dotter gungar tillsammans | HAGS